معاون آموزش های عمومی و مهارتی

معاون آموزش های عمومی مهارتی سما:آقای علیرضا اسماعیلی

آدرس پست الکترونیکی : esmaeeli536@gmail.com

-ar.esmaeeli@damavandiau.ac.ir

پیشینه تحصیلی :

 1. لیسانس مهندسی عمران -عمران
 2. فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 3. فوق لیسانس مهندسی عمران سازه
 4. دانشجوی دکترای تخصصی عمران- سازه

مسئولیت ها و سوابق اجرائی :

 1. مدیر کل فنی و ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند از سال 1386 تا 1390.
 2. رئیس اداره حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند از سال 1385 تا 1390.
 3. فرمانده بسیج کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند از سال 1385 تا1390.
 4. مسئول کانون بسیج مهندسین شهرستان دماوند-ازسال 1391تا1393
 5. معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند از سال 1390 تاکنون.
 6. معاون آموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند از سال 1397 تاکنون

عضویت ها :

 1. عضو هیئت رئیسه وکمسیون معاملات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند از سال 1386 تاکنون.
 2. عضوکارگروه زیرساخت وحمل ونقل طرح تدوین چشم انداز وراهبرد شهر دماوند در افق1414

فعالیت های علمی :

 1. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند از سال 1388 تاکنون.