ریاست آموزشکده

معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی سما دماوند : مهندس علیرضا اسماعیلی